Aktivitetsark vgs

Her følger en kort beskrivelse av Karrierepermens aktivitetsark beregnet for videregående skole.

Kategori: Hvem er jeg?

Navn Anbef. trinn Beskrivelse
Viktige verdier 10. trinn – vg3 Dette aktivitetsarket er et godt utgangspunkt for å diskutere verdier.
Verdidebatt og typetest 9. trinn – vg3 Her hjelpes elevene i gang med bevisstgjøringsprosesser vedrørende eget verdigrunnlag, og slik fungere som forarbeid til diskusjon i klassen. En av oppgavene er å gjennomføre «Typetest», en uhøytidelig verdi/personlighetstest laget etter Edgar H. Scheins teorier om karriereankere.

Kategori: Videregående opplæring

Navn Anbef. trinn Beskrivelse
Filmpresentasjon av utdanningsprogrammene 9. trinn – vg1 Filmserien «I riktig retning» består av en serie filmer som presenterer utdanningsprogrammene i videregående skole. Elevene skal bruke denne ressursen til å gjøre seg kjent med noen av utdanningsprogrammene. Filmmodulen er et tillegg til Karrierepermen. Bruk av dette aktivitetsarket krever et eget abonnemenent. Ta kontakt med Skoledata dersom din skole ønsker tilgang til filmmodulen.
Dersom skolen din abonnerer på Skoletest.no anbefales det at elevene tar utgangspunkt i profilen sin når de velger hvilke filmer de skal se.
Elevsamtale 1 vg1 Dette skjemaet er et utgangspunkt for elevsamtale etter 1. termin på vg1.
Elevsamtale 2 vg1 Her er et utgangspunkt for andre elevsamtale på vg1. Bør gjennomføres midtveis i termin 2.
YFF 1 – Forberedelse til utplasseringsperiode vg2 – vg3 Dette er en mal som kan brukes for å bevisstgjøre elevene på læringsmål i forkant av en utplasseringsperiode eller arbeidsperiode i forbindelse med yrkesfaglig til fordypning.
YFF 2 – Rapport vg2 – vg3 Dette er en mal som kan brukes dersom man ønsker at eleven skal skrive en logg eller en rapport knyttet til arbeidet med yrkesfaglig fordypning. Lærer bør bruke redigeringsmulighetene i Karrierepermen for å skreddersy malen til den prosjektperioden elevene skal bruke den i. Eksemplevis kan det legges til flere YOU-oppdrag dersom projekstperioden går over mer enn 5 dager. Vær oppmerksom på at dette aktivitetsarket henger sammen med aktivitetsarket YFF 1 – Forberedelse til utplasseringsperiode, og at det i dette er foreslått at elevene skal bruke kamera for å dokumentere ferdigheter de tilegner seg underveis.

Kategori: Arbeidslivet

Navn Anbef. trinn Beskrivelse
Yrkespresentasjonene på vilbli.no 8. trinn – vg3 Elevene skal bruke yrkespresentasjonene på vilbli.no til å finne ut mer om utvalgte yrker.
Intervju en yrkesaktiv 8. trinn – vg3 Her skal eleven intervjue en voksen som arbeider med noe som eleven er interessert i.
Jobbskygging 9. trinn – vg1 Eleven skal få praktisk erfaring med arbeidslivet gjennom å følge en voksen person på hans/hennes arbeidsplass gjennom en hel dag.(Helst ikke egen mor/far?) Eleven skal skrive et intervju og lage en presentasjon av arbeidsplassen han/hun har besøkt.
Det må være rom for samtale underveis, slik at eleven får ytterligere informasjon om yrket og arbeidsplassen.
Velgriktig.no – Ta Utdanningstesten 9. trinn – vg3 Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Renatesenteret, har laget nettstedet www.velgriktig.no. Her finnes masse nyttig informasjon om yrker og utdanning innen realfagssektoren. Blant annet den morsomme utdanningstesten som benyttes i dette aktivitetsarket. Her svarer elevene på en rekke spørsmål vedrørende personlige egenskaper og interesser. Deretter vises elevens personlighetsprofil basert på elevens svar.
Fremtidsutsikter 9. trinn – vg3 Elevene drøfter framtidsutsikter i ulike yrker. Det legges opp til litt indivduelt arbeid først og deretter gruppe eller klassediskusjon.
Arbeidsliv og etikk 9. trinn – vg3 Med utgangspunkt i to humoristiske filmklipp fra NRK Humor reiser dette aktivitetsarket noen etiske problemstillinger vedrørende arbeidsliv og forpliktelser.
Utdanning.no – Finn yrke 9. trinn – vg3 Her benyttes nettstedet utdanning.no som utgangspunkt for å finne informasjon om to yrker innenfor elevens interessefelt. Abonnement på filmserien «I riktig retning» er ikke nødvendig for å gjøre dette aktivitetsarket.
Likestilling 9. trinn – vg3 I dette aktivitetsarket gjør elevene seg kjent med likestillingsloven og prinsipper for kjønnskvotering. Tolking av grafiske framstillinger inngår i oppgavene. Oppgaven dekker kompetansemål i samfunnsfag etter 10. årstrinn og vg1/vg2.
Parter i arbeidslivet 10. trinn – vg3 Dette er en kort dokumentasjon som viser at elevene har arbeidet med arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner i klassen. Arbeidet i klassen kan kombineres med besøk fra en representant fra LO eller NHO.
Arbeidsledighet 9. trinn – vg3 I dette aktivitetsarket skal elevene lete frem, tolke, reflektere over og bruke informasjon fra Statistisk sentralbyrå og NAV.
Utenforskap og fellesskap 10. trinn – vg3 Elevene diskuterer sosioøkonomiske følger av utenforskap på individ- og samfunnsnivå. Ta gjerne introduksjonen i YOU-oppdrag 1 i plenum. Oppdrag 2 passer fint som gruppearbeid, med plenumsdiskusjon i etterkant. Oppdrag 3 besvares individuelt, og kan følges opp i plenum.
Arbeidsmiljøloven 10. trinn – vg3 Vi lærer om arbeidsmiljøloven. Hvilke plikter og rettigheter har arbeidsgiver og arbeidstaker.
Skattesiden for ungdom 9. trinn – vg3 På sidene til spleiselaget.no finner dere en del nyttig informasjon blant annet om lønn, skatt og arbeidsavtaler. Elevene skal besvare spørsmål knyttet til informasjonen på sidene.
Lønn og skatt 10. trinn – vg3 Dette arbeidsarket inneholder oppgaver om lønn og beregning av skatt.
Hva betyr nytenking og kreativitet for verdiskapingen? 10. trinn – vg3 Har nytenking og kreativitet betydning for verdiskapingen? Vi ser på tiltak for næringsutvikling i Norge i et historisk perspektiv, og ser verdiskaping og bærekraft i sammenheng når vi spør oss hvordan fremtidens næringsliv vil være. Oppgaven dekker kompetansemål i samfunnsfag etter 10. årstrinn og vg1/vg2.
Fremtiden er usikker 1 – Vær nysgjerrig! 10. trinn – vg3 Dette er aktivitetsark nummer 1 i serien «Fremtiden er usikker». Denne serien er laget med utgangspunkt i artikkelen «Så fint at du er usikker på hva du vil» av Erik Hagaseth Haug. Artikkelen er en presentasjon av Gelatt og Krumboltz teorier om positiv usikkerhet og planlagt usikkerhet. Artikkelen finner du under menyvalget Ressurser her i Karrierepermen.

Aktivitetsarket utfordrer elevene til å være nysgjerrige på yrker de ikke har hørt om før, og til å reflektere over usikkerheten rundt hvilke typer kompetanse som vil bli etterspurt i framtiden.

Fremtiden er usikker 2 – Vær utholdende! 10. trinn – vg3 Dette er aktivitetsark nummer to i serien «Fremtiden er usikker». Det anbefales at man jobber kronologisk med disse. Her er temaet utholdenhet og å sette seg delmål. Oppgaven bruker TV-intervjuer med basehopperen Karina Hollekim som utgangspunkt. Det er en fordel å se programmet på storskjerm i plenum.
Fremtiden er usikker 3 – Vær optimistisk! 10. trinn – vg3 Dette er aktivitetsark nummer tre i serien «Fremtiden er usikker». Det anbefales at man jobber kronologisk med disse. Her skal det jobbes med øvelser i å være optimistisk og å tenke positivt i møte med nye utfordringer. Det refereres til Karina Hollekim som ble brukt som eksempel i del 2. Forøvrig er boka «Tenk deg glad» av David Burns en referanse i disse oppgavene.
Fremtiden er usikker 4 – Vær fleksibel! 10. trinn – vg3 Dette er aktivitetsark nummer fire i serien «Fremtiden er usikker». Det anbefales at man jobber kronologisk med disse. Her skal det jobbes med øvelser i å møte endringer i livet med fleksibilitet og optimisme. Det refereres til Karina Hollekim som ble brukt som eksempel i del 2.
Fremtiden er usikker 5 – Vær modig! 10. trinn – vg3 Dette er aktivitetsark nummer fem i serien «Fremtiden er usikker». Det anbefales at man jobber kronologisk med disse. Her er temaet «Mot til å våge å velge» og elevene utfordres til å reflektere over hvordan de tenker og handler i vanskelige valgsituasjoner.
CV- Curriculum vitae 10. trinn – vg3 Elevene skriver CV til en valgt annonse.
Jobber jeg har hatt vg1 – vg3 Her oppgir elevene hvilke jobber de har hatt utenom skolen. Samtidig utfordres de til å reflektere litt rundt erfaringene de gjorde seg i disse jobbene.
Starte egen bedrift? vg2 – vg3 I dette aktivitetsarket blir elevene kjent med noen av mulighetene og utfordringene knytte til det å starte sine egen bedrift.

Kategori: Egne valg

Navn Anbef. trinn Beskrivelse
Kartlegging av interesser og aktiviteter 8. trinn – vg1 Dette aktivitetsarket dreier seg om å lage en undersøkelse som kartlegger interesser og fritidsaktiviteter i klassen. Dette kan bidra til å gjøre elevene bedre kjent med hverandre, og kan danne utgangspunkt for samtale om at vi er forskjellige og at det kreves ulike egenskaper for å kunne drive med de ulike aktivitetene. Når flere enn halvparten av elevene har levert besvarelsen vil de kunne trykke på en link som viser en graf-fremstilling av hele klassens interesser og aktiviteter basert på det elvene har valgt i YOU-oppdrag 1.
Er valget fritt? En diskusjon om kjønnstradisjoner og utradisjonelle valg 9. trinn – vg1 Oppgaven ser på hvordan kjønnsrollemønsteret har endret seg over tid, og spør hvorfor det er slik at svært mange fortsatt i stor grad velger kjønnstradisjonelt. Oppgaven egner seg godt til diskusjon i klassen.
Min karriereplan 9. trinn – vg3 Her er et forslag til utarbeidelse av karriereplaner. En karriereplan skal vise elevenes tenkte utdanning.
Mine forutsetninger 10. trinn – vg3 Elevene skal her arbeide med realitetsorientering av egne forutsetninger i forhold til yrkes- og utdanningsvalg.
Skoletest (Studietest) vg1 – vg3 Elevene gjennomfører studietesten (Skoletest) og undersøker nærmere ulike utdanninger.
Min jobb 10. trinn – vg3 I dette arket tar vi utgangspunkt i LØFT strategi: Hva er det jeg ønsker mest nå? Hva gjør jeg som forteller at jeg er på vei til målet, og hva må jeg gjøre mer av for å nå målet mitt.
Veien videre vg1 – vg3 Elevene kartlegger ulike utdanningsmuligheter som finnes i forlengelsen av utdanningsprogrammet de går på.
Jobbsøknad 10. trinn – vg3 Her skal elevene skrive en formell jobbsøknad til en stilling de kan tenke seg med en endt utdanning i bagasjen.
Min CV 10. trinn – vg3 Eleven arbeider videre med kunnskaper om skriving av CV.
Jobbintervju 10. trinn – vg3 Dette aktivitetsarket er ment som mental forberedelse til det å gå på jobbintervju.
Jeg kan tenke meg å jobbe med: vg3 Her får elevene høre om de ulike utdanningsområdene på høyskoler og universitet. De skal krysse av på hvilke områder de kan tenke seg en fremtidig jobb.
Hvilket arbeid trives du med? vg3 Elevene utfordres til å bli mer bevisste på hva de trives med. Vil de trives med å jobbe med mennesker eller maskiner, tall eller samfunnsfag?
Frihet til å velge – til glede eller besvær? vg3 Dette er en oppgave om valgfrihet. Bakgrunnsinformasjonen er en artikkel av Anny Hagesæter, studieleder og høyskolelektor i pedagogikk ved Høyskolen landbruk og bygdenæringer. Den egner seg godt til drøfting i klassen, dekker kompetansemål i norsk etter 10. trinn og vg1, og kan også vinkles til å dekke kompetansemål i samfunnsfag etter 10. årstrinn og vg1/vg2.
Webdesign levert av Zondo Norge AS