Aktivitetsark for ungdomstrinnet

Her følger en kort beskrivelse av Karrierepermens aktivitetsark beregnet for ungdomstrinnet.

Kategori: Introduksjon

Navn Anbef. trinn Beskrivelse
Bli kjent med YOU-portalen.no alle Dette aktivitetsarket hjelper elevene i gang med YOU-portalen.no, og gir en introduksjon om hvordan utforske vgs.

Kategori: Hvem er jeg?

Navn Anbef. trinn Beskrivelse
Hvem er jeg? 8. trinn Elevene utfordres til å gjøre seg noen tanker om hvem de er. Oppgaven dokumenterer elevens refleksjon rundt eget selvbilde.
Beskriv deg selv 8. trinn Aktivitetsarket dreier seg om bevisstgjøring av positive sider ved seg selv og medelever. Det kan brukes som for- eller etterarbeid til det å kunne uttale seg om sine gode egenskaper.
Mestring 8. –  9. trinn Forarbeid til å gi og få anerkjennelse, og til å styrke selvtilliten.
Hva bestemmer mine valg? 8. – 10. trinn Her blir eleven utfordret til å finne faktorer som påvirker valg. Dette kan være et godt utgangspunkt for diskusjon omkring hva som påvirker oss.
Hvilket svar er rett? 8. – 10. trinn Denne oppgaven ber elevene reflektere over hvilke faktorer som påvirker oss i valgsituasjoner. Hva betyr gruppepress? (Oppgaven er henta fra «Ungdom i valg, utdannings og yrkesveiledning», Kirke, utdannings og forskningsdep 1998).
Her er jeg! 8. – 10. trinn Denne oppgaven handler om å planlegge og produsere innhold til en personlig blogg eller nettside. Den er ment som en øvelse i å bli mer bevisst på hvem man er og hvordan man ønsker å fremstå. Det er ikke nødvendig at elevene publiserer det de produserer, men dette er selvsagt en mulighet. I så fall kan www.blogger.com være et sted å begynne. Dersom dere velger å la eleven publisere stoffet sitt må dere huske å avklare med foresatte. (Hvis elevene er under 18 år.) En gjennomgang av nettvettregler er også en fordel. Oppgaven dekker kompetansemål i norsk etter 10. årstrinn.
Viktige verdier 10. trinn – vg3 Dette aktivitetsarket er et godt utgangspunkt for å diskutere verdier.
Verdidebatt og typetest 9. trinn – vg3 Her hjelpes elevene i gang med bevisstgjøringsprosesser vedrørende eget verdigrunnlag, og slik fungere som forarbeid til diskusjon i klassen. En av oppgavene er å gjennomføre «Typetest», en uhøytidelig verdi/personlighetstest laget etter Edgar H. Scheins teorier om karriereankere. Oppgaven dekker kompetansemål i KRLE.

Kategori: Videregående opplæring

Navn Anbef. trinn Beskrivelse
SØT – Forberedelse til YOU-veiledning (inkl. Skoletest) 8. – 10. trinn I dette aktivitetsarket brukes SØT-modellen som utgangspunkt for forberedelse til samtale med YOU-veileder. Skoletest ligger inne som ett av YOU-oppdragene, og et abonnement på Skoletest er en fordel, men ingen forutsetning, for å gjennomføre arket.
Skoletest og refleksjon 8. – 10. trinn Med utgangspunkt i SØT-modellen (ref. TIPS-siden) legger dette aktivitetsarket opp til at elevene foretar en refleksjon i forkant og etterkant av Skoletest.

Arket forutsetter at skolen abonnerer på Skoletest.

Skoletest 8. – 10. trinn Skoletest er et interessekartleggingsverktøy som sammenligner elevenes interessefelt med innholdet i utdanningsprogrammene på vgs. I dette aktivitetsarket tar elevene testen og får i etterkant noen oppgaver vedrørende videre utforskning av profilen sin.

Arket forutsetter at skolen abonnerer på Skoletest.

Introduksjon til videregående skole 9. – 10. trinn Dette aktivitetsarket gir elevene en første introduksjon til strukturen i videregående skole ved hjelp av en videofil som inneholder en 11 minutters forelsesning om utdanningsprogrammene. Elevene bruker videoen som kilde og svarer på spørsmål.
Begreper og strukturer i videregående skole 9. – 10. trinn Elevene finner informasjon på vilbli.no vedrørende begreper og strukturer i videregående skole, og dokumenterer kunnskaper om disse.
Utdanningsprogram 9. – 10. trinn Dette aktivitetsarket skal hjelpe elevene å reflektere over valg av utdanningsprogram, inkl. det å sette seg inn i læreplaner.
Filmpresentasjon av utdanningsprogrammene 9. trinn – vg1 Filmserien «I riktig retning» består av en serie filmer som presenterer utdanningsprogrammene i videregående skole. Elevene skal bruke denne ressursen til å gjøre seg kjent med noen av utdanningsprogrammene. Filmmodulen er et tillegg til Karrierepermen. Bruk av dette aktivitetsarket krever et eget abonnemenent. Ta kontakt med Skoledata dersom din skole ønsker tilgang til filmmodulen.
Dersom skolen din abonnerer på Skoletest.no anbefales det at elevene tar utgangspunkt i profilen sin når de velger hvilke filmer de skal se.
Hva er riktig for meg? 9. – 10. trinn Teoretisk eller praktisk opplæring i videregående skole? Dette aktivitetsarket hjelper elevene i gang med å sortere tankene i forhold til hva som passer best for dem, og kan med fordel gjennomføres etter arket «Introduksjon til videregående skole». Aktivitetsarket «Hodet eller Hendene…? Eller kanskje begge deler?» i kategori Arbeidslivet gir også et relevant grunnlag for den grovsorteringen dette aktivitetsarket innbyr til.
VGS – QUIZ 9. – 10. trinn Her skal elevene bruke utforskermodulen eller vilbli.no for å finne svar på ulike spørsmål vedrørende fag og utdanningsprogram.
Hvilken utdanning fører til ……. 9. – 10. trinn Elevene skal presentere et yrke og utdanningsveien dit. Oppgaven oppfordrer elevene til å bruke vilbli.no, utdanning.no, jobbkompasset.no eller Utforsk-sidene her på YOU-portalen.no
Muligheter 9. – 10. trinn Dette oppgavearket tar utgangspunkt i elevenes Skoletest-profiler og ber dem undersøke hvilke karrieremuligheter som finnes ved aktuelle utdanningsprogram.
Rettigheter og plikter 10. trinn Dette arket orienterer elevene om rettigheter og plikter i forbindelse med opptak til videregående skole.
Utdanning og yrker i bygge- og anleggsbransjen 9. – 10. trinn På nettsidene til Byggenæringens landsforening, vibyggernorge.no, finnes det mye nyttig informasjon om de forskjellige yrkene innen bygge- og anleggsbransjen. Elevene skal benytte denne ressursen i arbeidet med å lage en presentasjon av et yrke. Oppgaven dekker kompetansemål i norsk etter 10. årstrinn.
Teknologi og realfag gir muligheter 9. – 10. trinn Elevene benytter nettsidene til Nasjonalt senter for realfagsrekruttering for å orientere seg om hvilke muligheter som finnes innenfor teknologi og realfag.

Kategori: Arbeidslivet

Navn Anbef. trinn Beskrivelse
Hodet eller Hendene…? Eller kanskje begge deler? 8. – 9. trinn Denne oppgaven anbefales brukt på 8. trinn, som en første introduksjon til det å bli kjent med bredden i yrkeslivet. Oppgaven handler om å sortere yrker i tre kategorier: A)Yrker der man først og fremst bruker hodet. Altså yrker som krever en viss grad av refleksjon og analytisk kompetanse. B) Yrker der man først og fremst bruker hendene og kroppen. C) Yrker der man trenger litt av begge deler. Oppgavene egner seg godt til diskusjon i grupper og vil kunne bevisstgjøre elevene på at det kreves ulike typer kompetanse i de forskjellige yrkene.
Viktige yrker? 8. – 9. trinn Dette aktivitetsarket skal sette igang elevenes refleksjon i forhold til behovet for kompetansemangfold i samfunnet. Oppgaven kan virke provoserende da diskusjonen det legges opp til kan medføre at det stilles spørsmål ved viktigheten av enkelte yrker. Noe av poenget med dette er å bidra til  å bevisstgjøre elevene på at deres yrkes- og utdanningsvalg også har en samfunnsmessig side.
Gruppeprosjekt: Presentasjon av et yrke 8. – 10. trinn Elevene skal gjennomføre og dokumentere de ulike fasene i et gruppeprosjekt om yrker og utdanningsveier. Oppgaven dekker kompetansemål i norsk etter 10. årstrinn.
Lokalt arbeidsliv 8. – 10. trinn Elevene skal finne informasjon om, og presentere bedrifter og arbeidsplasser i nærmiljøet. Oppgaven kan løses individuelt eller som gruppearbeid, og dekker kompetansemål i norsk etter 10. årstrinn.
Yrkespresentasjonene på vilbli.no 8. trinn – vg3 Elevene skal bruke yrkespresentasjonene på vilbli.no til å finne ut mer om utvalgte yrker.
Intervju en yrkesaktiv 8. trinn – vg3 Her skal eleven intervjue en voksen som arbeider med noe som eleven er interessert i.
Prosjekt: Lag en elevbedrift 9. – 10. trinn I denne oppgaven dreier det seg om å planlegge etableringen av en bedrift. Elevene deles i prosjektgrupper etter hvilket utdanningsprogram de er interessert i, og får i oppgave å lage en bedrift innenfor en bransje som det valgte utdanningprogrammet leder til.  Se TIPS (YOU-oppdrag 1) for ressurser og ideer til bedrifter.
Jobbskygging 9. trinn – vg1 Eleven skal få praktisk erfaring med arbeidslivet gjennom å følge en voksen person på hans/hennes arbeidsplass gjennom en hel dag.(Helst ikke egen mor/far?) Eleven skal skrive et intervju og lage en presentasjon av arbeidsplassen han/hun har besøkt.
Det må være rom for samtale underveis, slik at eleven får ytterligere informasjon om yrket og arbeidsplassen. Oppgaven dekker kompetansemål i norsk etter 10. årstrinn.
Fremtidsutsikter 9. trinn – vg3 Elevene drøfter framtidsutsikter i ulike yrker. Det legges opp til litt indivduelt arbeid først og deretter gruppe eller klassediskusjon.
Mine kvalifikasjoner 9. – 10. trinn Her skal eleven arbeide med å lage en stillingsannonse tilpasset sine positive egenskaper og ferdigheter.
Arbeidsliv og etikk 9. trinn – vg3 Med utgangspunkt i to humoristiske filmklipp fra NRK Humor reiser dette aktivitetsarket noen etiske problemstillinger vedrørende arbeidsliv og forpliktelser. Oppgaven dekker kompetansemål i KRLE.
Utdanning.no – Finn yrke 9. trinn – vg3 Her benyttes nettstedet utdanning.no som utgangspunkt for å finne informasjon om to yrker innenfor elevens interessefelt. Abonnement på filmserien «I riktig retning» er ikke nødvendig for å gjøre dette aktivitetsarket.
Roller i en bedrift 9. – 10. triinn Gir en enkel gjennomgang av rollene i en bedrift.
Likestilling 9. trinn – vg3 I dette aktivitetsarket gjør elevene seg kjent med likestillingsloven og prinsipper for kjønnskvotering. Tolking av grafiske framstillinger inngår i oppgavene. Oppgaven dekker kompetansemål i samfunnsfag etter 10. årstrinn og vg1/vg2.
Parter i arbeidslivet 10. trinn – vg3 Dette er en kort dokumentasjon som viser at elevene har arbeidet med arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner i klassen. Arbeidet i klassen kan kombineres med besøk fra en representant fra LO eller NHO.
Arbeidsledighet 9. trinn – vg3 I dette aktivitetsarket skal elevene lete frem, tolke, reflektere over og bruke informasjon fra Statistisk sentralbyrå og NAV.
Utenforskap og fellesskap 10. trinn – vg3 Elevene diskuterer sosioøkonomiske følger av utenforskap på individ- og samfunnsnivå. Ta gjerne introduksjonen i YOU-oppdrag 1 i plenum. Oppdrag 2 passer fint som gruppearbeid, med plenumsdiskusjon i etterkant. Oppdrag 3 besvares individuelt, og kan følges opp i plenum.
Arbeidsmiljøloven 10. trinn – vg3 Vi lærer om arbeidsmiljøloven. Hvilke plikter og rettigheter har arbeidsgiver og arbeidstaker.
Skattesiden for ungdom 9. trinn – vg3 På sidene til spleiselaget.no finner dere en del nyttig informasjon blant annet om lønn, skatt og arbeidsavtaler. Elevene skal besvare spørsmål knyttet til informasjonen på sidene.
Lønn og skatt 10. trinn – vg3 Dette arbeidsarket inneholder oppgaver om lønn og beregning av skatt.
Hva betyr nytenking og kreativitet for verdiskapingen? 10. trinn – vg3 Har nytenking og kreativitet betydning for verdiskapingen? Vi ser på tiltak for næringsutvikling i Norge i et historisk perspektiv, og ser verdiskaping og bærekraft i sammenheng når vi spør oss hvordan fremtidens næringsliv vil være. Oppgaven dekker kompetansemål i samfunnsfag etter 10. årstrinn og vg1/vg2.
Fremtiden er usikker 1 – Vær nysgjerrig! 10. trinn – vg3 Dette er aktivitetsark nummer 1 i serien «Fremtiden er usikker». Denne serien er laget med utgangspunkt i artikkelen «Så fint at du er usikker på hva du vil» av Erik Hagaseth Haug. Artikkelen er en presentasjon av Gelatt og Krumboltz teorier om positiv usikkerhet og planlagt usikkerhet. Artikkelen finner du under menyvalget Ressurser her i Karrierepermen.

Aktivitetsarket utfordrer elevene til å være nysgjerrige på yrker de ikke har hørt om før, og til å reflektere over usikkerheten rundt hvilke typer kompetanse som vil bli etterspurt i framtiden. Oppgaven dekker kompetansemål i norsk etter 10. årstrinn.

Fremtiden er usikker 2 – Vær utholdende! 10. trinn – vg3 Dette er aktivitetsark nummer to i serien «Fremtiden er usikker». Det anbefales at man jobber kronologisk med disse. Her er temaet utholdenhet og å sette seg delmål. Oppgaven bruker TV-intervjuer med basehopperen Karina Hollekim som utgangspunkt. Det er en fordel å se programmet på storskjerm i plenum.
Fremtiden er usikker 3 – Vær optimistisk! 10. trinn – vg3 Dette er aktivitetsark nummer tre i serien «Fremtiden er usikker». Det anbefales at man jobber kronologisk med disse. Her skal det jobbes med øvelser i å være optimistisk og å tenke positivt i møte med nye utfordringer. Det refereres til Karina Hollekim som ble brukt som eksempel i del 2. Forøvrig er boka «Tenk deg glad» av David Burns en referanse i disse oppgavene.
Fremtiden er usikker 4 – Vær fleksibel! 10. trinn – vg3 Dette er aktivitetsark nummer fire i serien «Fremtiden er usikker». Det anbefales at man jobber kronologisk med disse. Her skal det jobbes med øvelser i å møte endringer i livet med fleksibilitet og optimisme. Det refereres til Karina Hollekim som ble brukt som eksempel i del 2.
Fremtiden er usikker 5 – Vær modig! 10. trinn – vg3 Dette er aktivitetsark nummer fem i serien «Fremtiden er usikker». Det anbefales at man jobber kronologisk med disse. Her er temaet «Mot til å våge å velge» og elevene utfordres til å reflektere over hvordan de tenker og handler i vanskelige valgsituasjoner.
Fremtiden er usikker 6 – Lær hele livet! 10. trinn – vg3 Dette er aktivitetsark nummer seks i serien «Fremtiden er usikker». Det anbefales at man jobber kronologisk med disse. Begrepet «livslang læring» fikk, med dagens betydning, innpass i norsk skolepolitikk gjennom kompetansereformen (også kalt «etter- og videreutdanningsreformen»), igangsatt av stortingsmelding 42 (1997-98). Forskningsstiftelsene Fafo og NIFU har siden undersøkt og tolket utviklingen av lærevilkårene, og dette arbeidet danner grunnlaget for aktivitetsarkets avsluttende del. I forkant av dette går vi inn på en bransje i sterk nedbemanning, og lar elevene undersøke muligheten for ny jobb med en slik bakgrunn.Arket besvares enkeltvis, men bruk gjerne litt tid på å gå gjennom og drøfte besvarelsene i fellesskap. Dere kan bl.a. sammenlikne den grafiske fremstillingen av svarene i YOU-oppdrag 1 med situasjonen i arbeidslivet, hvor menn opplever sterkere læringsintensitet enn kvinner (ref. YOU-oppdrag 5). Er det slik i klassen også – hvorfor/hvorfor ikke?

Kategori: Utprøving

Navn Anbef. trinn Beskrivelse
Forberedelse til utprøving 9. – 10. trinn Forarbeid før utprøving eller praksis.
Hospitering – Besøk vgs 9. – 10. trinn Med dette aktivitetsarket kan elevene gjøre seg kjent med innholdet i de ulike utdanningsprogrammene og utprøvingstilbudene, og deretter melde seg på det tilbudet de er mest interessert i.

Arket forutsetter at skolen / regionen / fylket abonnerer på hospitering.no – vår digitale løsning for hospitering / utprøvingsperioder.

Logg og evaluering av utprøving 9. – 10. trinn Her finner du forslag til logg og rapport fra en utprøvingsperiode.
Søknad om utprøving eller praksis 9. – 10. trinn Eleven skal formulere en søknad om utprøvingsplass på en videregående skole. Søknadsmalen kan også brukes under arbeidsliv.
Planlegging av utprøvingsaktiviteter og arbeidsoppgaver 9. – 10. trinn Her skal elevene jobbe med kompetansemålene for sitt valgte utdanningsprogram.
Dokumentasjon av utprøvingsaktiviteter og arbeidsoppgaver 9. – 10. trinn Elevene jobber med kompetansemålene de valgte ut i aktivitetsarket «Planlegging av utprøvingsaktiviteter og arbeidsoppgaver».

Kategori: Egne valg

Navn Anbef. trinn Beskrivelse
Hvorfor dette utdanningsprogrammet? 9. – 10. trinn Elevene skal arbeide med begrunnelser for valg av utdanningsprogram. Hvilke argument har en for å velge dette og hvilke grunner veier tyngst? Vektlegger en forskjellige argument ulikt?
Interesser, evner og ferdigheter 8. – 10. trinn Elevene oppfordres til å reflektere omkring egne evner og egen arbeidsinnsats. Hva skaper interesse? Hva er viktigst: Arbeidsinnsats, interesse, eller medfødte evner?
Praktisk eller teoretisk arbeid 9. – 10. trinn Dette arket utfordrer eleven til å reflektere over et grunnleggende skille i forhold til yrkesvalg: Er jeg teoretiker eller praktiker, eller kanskje en blanding? Arket kan tas isolert, eller legges inn i sekvens etter «Hodet eller Hendene…? Eller kanskje begge deler?», som du finner under kategorien «arbeidslivet».
Kartlegging av interesser og aktiviteter 8. trinn – vg1 Dette aktivitetsarket dreier seg om å lage en undersøkelse som kartlegger interesser og fritidsaktiviteter i klassen. Dette kan bidra til å gjøre elevene bedre kjent med hverandre, og kan danne utgangspunkt for samtale om at vi er forskjellige og at det kreves ulike egenskaper for å kunne drive med de ulike aktivitetene. Når flere enn halvparten av elevene har levert besvarelsen vil de kunne trykke på en link som viser en graf-fremstilling av hele klassens interesser og aktiviteter basert på det elevene har valgt i YOU-oppdrag 1.
Mine muligheter 9. – 10. trinn Dette er et aktivitetsark som oppfordrer til aktiv bruk av vilbli.no.
Hvilke interessante fagutdanninger eller yrker kan en oppnå i forlengelsen av dette utdanningsprogrammet?
Er valget fritt? En diskusjon om kjønnstradisjoner og utradisjonelle valg 9. trinn – vg1 Oppgaven ser på hvordan kjønnsrollemønsteret har endret seg over tid, og spør hvorfor det er slik at svært mange fortsatt i stor grad velger kjønnstradisjonelt. Oppgaven egner seg godt til diskusjon i klassen.
Min karriereplan 9. trinn – vg3 Her er et forslag til utarbeidelse av karriereplaner. En karriereplan skal vise elevenes tenkte utdanning.
Mine forutsetninger 10. trinn – vg3 Elevene skal her arbeide med realitetsorientering av egne forutsetninger i forhold til yrkes- og utdanningsvalg.
Slik har jeg arbeidet med faget utdanningsvalg 8. – 10. trinn Her bes elevene om å lage en presentasjon av sitt eget arbeid i faget utdanningsvalg. Oppgaven dekker kompetansemål i norsk etter 10. årstrinn.
Min jobb 10. trinn – vg3 I dette arket tar vi utgangspunkt i LØFT strategi: Hva er det jeg ønsker mest nå? Hva gjør jeg som forteller at jeg er på vei til målet, og hva må jeg gjøre mer av for å nå målet mitt.
Jobbsøknad 10. trinn – vg3 Her skal elevene skrive en formell jobbsøknad til en stilling de kan tenke seg med en endt utdanning i bagasjen.
Min CV 10. trinn – vg3 Eleven arbeider videre med kunnskaper om skriving av CV.
Jobbintervju 10. trinn – vg3 Dette aktivitetsarket er ment som mental forberedelse til det å gå på jobbintervju.
Webdesign levert av Zondo Norge AS